bckgrd_up
upright
bckgrd_up
   
  Rees
Bei Äuslandsreesen, ass Media Assurances an der Lag, Iech éng Léisung fir all Versëcherungsbesoinen unzebidden:
  • Onfallversëcherung

  • Persounen- an Auto-Assistancegarantie

  • Gepäckversëcherung

  • Reesrécktrëttsversëcherung

  • Krankenzousaatzversëcherung

  • Zäitlech begrenzt Casco-Autosversëcherung

orange_bar

Aer Kontaktpersoun:
Claude Hary

 

Claude Hary
Senior Account Manager
Private clients

T: +352 26 35 59 - 5808
claude_hary@media-assurances.com